Mattie (de “app”) is een applicatie voor iOS en Android en is bedoeld om het gebruik van smartphone en de invloeden van de smartphone te verminderen.

De applicatie word je beschikbaar gesteld via de App Store of Play Store. Dit betekent dat je van de applicatie gebruik maakt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst geldend bij de App Store of Play Store. Het aanvaarden van deze voorwaarden is een voorwaarde om de licentie te verkrijgen en dus de applicatie te mogen gebruiken.

1. Definities

In deze overeenkomst zijn de volgende termen geldig:

 • “je”, “jij”, “jou” of “jouw”: de gebruiker van de applicatie;
 • “we”, “wij”, “ons” of “onze”: Sidekick Mattie, gevestigd te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 65223462;
 • “applicatie”, “app”: de app Mattie (waaronder begrepen alle updates van Mattie) die door de leverancier beschikbaar wordt gesteld;
 • “Leverancier”: is de in het Kamer vanKoophandel geregistreerde Sidekick Mattie onder het nummer 65223462;
 • “Gebruiker”: de afnemer van de app en/of medewerker van de afnemer;
 • “Actief”: Het starten van de taak waarbij het internet wordt geblokkeerd;

2. Gebruik van de app

 1. De app wordt gestart uit vrije wil door de gebruiker;
 2. Na het openen van de app vult de gebruiker enkele gegevens in die niet vallen onder het Wet bescherming persoonsgegevens;
 3. Om gebruik te kunnen maken van de applicatie, moet je toestel aan staan, niet in vliegtuigmodus staan, moet je verbonden zijn met het internet. Omdat de applicatie een internet verbinding nodig heeft, kan het gebruiken van deze applicatie eventuele kosten met zich brengen. Je telefoonaanbieder kan je meer vertellen over deze kosten;
 4. De gebruiker heeft als doel bij het installeren van de app om minder afleiding of minder stress te ervaren door de smartphone / het internet. De gebruiker gaat er mee akkoord dat het internetgebruik wordt geblokkeerd door ons VPN te accepteren.
 5. Wanneer de app actief is gaat de gebruiker er mee akkoord dat de app het internet blokkeert voor de periode dat is ingesteld in de app.

3. Abonnementen, prijzen en beëindiging

 1. De gebruiker sluit via de app het gewenste abonnement af en gaat daarmee akkoord met de voorwaarden van de App store of Play store;
 2. Wij zijn gerechtigd de door ons gehanteerde prijzen en abonnementen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld op de Website, via de App Store of Play store of op enige andere wijze;
 3. De gebruiker is gaat bij het afnemen akkoord met het feit dat dit auto-renewable subscription betreft. Dit houdt in dat het abonnement automatisch wordt verlengd met een periode van minimaal een maand en maximaal een jaar;
 4. Bij de betalingen gelden de voorwaarden van de App Store of Play Store. Wij hebben hier geen invloed op noch zijn wij aansprakelijk voor al dan niet automatische afschrijvingen;
 5. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het op tijd annuleren c.q. beëindigen van het abonnement via App Store of Play Store;

4. Aansprakelijkheid

 1. We zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de applicatie;
 2. We zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet ontvangen van een bericht aan de gebruiker van de app wanneer de app actief is;
 3. We zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit uit het niet reageren van de gebruiker van de app op een ontvangen bericht wanneer de app actief is.
 4. We zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat wanneer de app actief is en de app het internet blokkeert voor de periode dat is ingesteld.

5. privacy

 1. Je geeft ons toestemming om de door jou verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. We zullen de door jou verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving;
 2. Jouw toestemming heeft betrekking op de volgende (“persoons”)gegevens: jouw geslacht, je leeftijd, of je een student bent, indien ja het opleidingsniveau. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een individu en worden opgeslagen en bewaart door derden waarop Europees Wet van toepassing is (zie privacy app);
 3. Indien je op enig moment niet meer in wenst te stemmen met het door ons realtime en geanonimiseerd bijhouden van jouw gegevens, kan je de applicatie van je toestel verwijderen. Het is niet mogelijk om beroep te doen op het Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) en daarmee een verzoek in te dienen tot het verwijderen van jouw gegevens.

6. Misbruik

 1. Onder misbruik wordt verstaan: het gebruiken van de applicatie op een andere wijze zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, alsmede het gebruiken van de applicatie op een wijze die de rechten van (een) derde(n) schendt. Misbruik van de applicatie is onder andere strafbaar op grond van artikel 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht. Wij kunnen misbruik altijd melden bij politie en/of justitie.
 2. Indien sprake is van (al dan niet strafbaar) misbruik, kunnen we je een boeten opleggen ter hoogte van maximaal € 10.000.

7. Vrijwaring

Middels het gebruik van de applicatie stem je ermee in dat je ons en onze bestuurders, commissarissen, werknemers, investeerders, opdrachtnemers en contractspartijen volledig vrijwaart voor enige aansprakelijkheid of (overige) vordering die ontstaat als (direct of indirect) gevolg van het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door jou. Hierbij doe je afstand van enig regresrecht op voornoemde partijen.

8. Wijzigingen applicatie

 1. We hebben het recht om de applicatie te wijzigen (bijvoorbeeld in geval van een update), te staken, of te beëindigen zonder voorafgaande melding hiervan. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeid of zou voortvloeien uit een dergelijke wijziging, staking of beëindiging;
 2. We hebben het recht deze voorwaarden te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wijzigingen in de applicatie of in (de interpretatie van) toepasselijke wetgeving hier aanleiding toe geven.

9. Intellectueel Eigendom

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merk- rechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de app, zijn het exclusieve eigendom van ons;
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van ons op de documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de gebruiker niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van ons of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 3. Je bent ermee bekend en erkent dat de applicatie informatie bevat waar wij eigenaar van zijn, waaronder mede begrepen processen, werkmethoden, software, tekeningen, teksten, ontwerpen en know-how;
 4. Je zal deze rechten respecteren en geen van voornoemde informatie gebruiken anders dan voor normaal gebruik van de applicatie zoals omschreven in deze voorwaarden.

10. Garantie

 1. Je bent ermee bekend en akkoord dat het gebruik van de applicatie op eigen risico plaatsvindt. De zin en kwaliteit van de applicatie hangt af van het juiste gebruik ervan door jou. Wij hebben hier beperkt tot geen invloed op;
 2. We geven geen garantie op de werking of kwaliteit van de applicatie, noch op de accuraatheid van de door de applicatie verstrekte informatie, noch op de snelheid of kwaliteit. We zijn niet verplicht de applicatie te updaten of bij te houden. We geven geen garantie op de precisie van de tijd zoals weergeven in de app;
 3. Geen enkele mondeling of geschreven bericht van ons kan een garantie doen ontstaan.

11. Toepasselijk REcht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen jou en ons is Nederlands recht van toepassing.