ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sidekick Mattie (hierna te noemen “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Daltonlaan 200, Utrecht. Sidekick Mattie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65223462. Met het afnemen van de (mobiele) applicaties van Sidekick Mattie (hierna gezamenlijk te noemen de “applicatie”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De applicatie is in eigendom en in beheer van Sidekick Mattie. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. De applicatie verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de applicatie te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van de applicatie.
 3. De applicatie bevat inhoud die in eigendom is van Sidekick Mattie. De inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. De applicatie heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om de applicatie te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 4. De naam en logo zijn handelsmerken van de applicatie, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, Algemene Voorwaarden, handelsmerken en/of beeldmerken van de applicatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt. 

Garanties

 1. Wij garanderen niet dat de applicatie foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de applicatie of de server die de applicatie beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen.
 2. U erkent dat uw gebruik van de applicatie geheel op eigen risico is. Wij garanderen niet dat uw gebruik van de applicatie bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 3. Hoewel het de intentie is van ons dat de applicatie zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de applicatie kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden (updates).
 4. Door de applicatie te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de applicatie gebruikt. 

Aansprakelijkheid

Sidekick Mattie is niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat of voortvloeit:

 1. Uit het (juiste of onjuiste) gebruik van de applicatie;
 2. Uit het niet ontvangen van een bericht aan de gebruiker van de applicatie wanneer de applicatie actief is;
 3. Uit het niet reageren van de gebruiker van de applicatie op een ontvangen bericht wanneer de applicatie actief is;
 4. Wanneer de applicatie actief is en de applicatie het internet blokkeert voor de periode dat is ingesteld. 

Dataverwerking en privacy

 1. U geeft ons toestemming om de door u verstrekte informatie te verwerken, bewaren en gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig of gewenst voor het juist doen werken van de applicatie alsmede voor het verder ontwikkelen van de applicatie en aanverwante producten. We zullen de door u verstrekte informatie verwerken, bewaren en gebruiken in lijn met de hiervoor geldende wetgeving.
 2. Uw toestemming heeft betrekking op de volgende gegevens: het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een individu en worden opgeslagen en bewaart door derden waar Europees Wet op van toepassing is.
 3. Gezien de aard van de data slaan wij geen persoonsgegevens op volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming per 25 mei 2018). Daarmee is het indienen van een verzoek tot het verwijderen of inzage van gegevens niet mogelijk.

Licentie en samenwerking (indien van toepassing)

 1. Derden kunnen bij ons een offerte opvragen met betrekking tot licentie op de applicatie om voor groepen beschikbaar te stellen.
 2. U kunt geen beroep doen op de genoemde prijzen na verstrijken van de door ons gestelde termijn.
 3. Wij houden ten alle tijden het recht om prijzen te wijzigen, mits:
  1. U reageert op de offerte binnen 30 dagen na offertedatum;
  2. Het contract niet verlopen is;
 4. U geeft ons toestemming om uw case als voorbeeld te gebruiken in onze communicatie. Hiermee gaat u ook akkoord met vermeldingen op website, sociale media en aanverwante kanalen.
 5. Wijzigingen aan de applicatie, anders dan onderhoud, zullen in overleg met u verlopen. Deze wijzigingen geven ons het recht om deze voorwaarden te wijzigen en heeft indien van toepassing ook gevolgen voor het lopende contract.
 6. Wijzigingen aan de applicatie, anders dan onderhoud, geven ons het recht om eerdergenoemde prijzen te wijzigen. Als gevolg hiervan heeft Sidekick Mattie het recht om het lopende contract op te beëindigen.

Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden, alsmede op de rechtsverhouding tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Sidekick Mattie door een e-mail te sturen naar [email protected]